Kada za cilj imate poboljšanje kapaciteta i mogućnosti mladih i omladinskih nevladinih organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini onda nastane projekat „Bolji parlamenti-jača demokratija“. Kroz uticaj na parlamentarne procese koji se tiču specifičnih pitanja mladih, projekat će doprinijeti transparentnosti i odgovornosti državnog i entitetskih parlamenata, kako je i zamišljeno u Institutu Perpetuum mobile.

Mladi ljudi iz 10 različitih opština/gradova, 10 omladinskih centara/organizacija, nova saznanja o političkom sistemu i načinu učešća mladih u demokratskim procesima, sve to čini ovaj projekat kvalitetnom cjelinom.

Centri/organizacije angažuju 20 vršnjačkih edukatora/ica koji  su obučeni da organizuju i sprovode radionice na teme boljeg razumijevanja demokratskih procesa i aktivnog učešća građana. U svakom gradu/opštini su  organizovane po 4 radionice, kroz koje prolaze dvije grupe od po 20 mladih. Jedan od alata na kome su zasnovane same obuke je i priručnik AKTIVIRAJkreiran u sklopu projekta tokom novembra i decembra 2015. godine.

Faza koja slijedi po završetku obuke, posebno je interesantna i korisna za učesnike/ce, a uključuje posjetu entitetskim i državnom parlamentu. U direktnom kontaktu sa donosiocima odluka mladi koji prođu radionice imaju priliku da iskoriste stečena znanja i aktivno učestvuju u diskusiji koja se tiče pitanja mladih, prvenstveno nezaposlenosti mladih i zapošljivosti mladih.

Projekat podržava Ambasada Holandije u Sarajevu kroz MATRA program i realizuje se do kraja 2017. godine. Ono što je usledilo kao završna faza ovog projekta, jesu upućene inicijative za uspostavljanje šeme prvog zaposlenja u saradnji sa Narodnom skupštinom RS, Parlamentom BiH i Parlamentarnom skupštinom FBiH.

„Duh demokratije ne može biti nametnut spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda.” Upravo iz tog razloga, ispisujemo još jednu pozitivnu priču sa mladima, jer ne zaboravite, “Bolji parlamenti – jača demokratija”!