Aktivno učešće smo uzeli na konferenciji „Predanost – podaci – djelovanje“ koju je organizovao OSCE 06.-07. maja u Beču o borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Kao govornici na četvrtoj sesiji smo predstavili problematiku i aktivnosti projekta „Inicijativa mladića“ koju Institut „Perpetuum mobile“ realizuje u saradnji sa CARE International Balkans i partnerima.

Vanja Jošić, ispred našeg Instituta, govorio je o značaju projekta „Inicijativa mladića“ i uticaju koji je on imao na mlade u cijeloj Bosni i Hercegovini na sesiji „Mapiranje nedostataka u znanju i ključnih uzroka: Učinkovito podizanje svijesti i mijenjanje stavova“. Predstavnicima ministarstava, državnih mehanizama za ravnopravnost polova, organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama iz 8 evropskih zemalja predstavljene su koristi koje mladi u našem društvu imaju od uključivanja u ovaj projekat i inovativnim pristupima koji se koriste, a koji mogu poslužiti kao primjer dobre prakse u radu na rodno-zavnovanom nasilju.

Cilj konferencije „Predanost – podaci – djelovanje“ bio je, između ostalih, i kreirati platformu za diskusiju ključnih aktera o OSCE-ovoj anketi o dobrobiti i sigurnosti žena. Ova konferencija pokrenula je i teme kako uključiti muškarce i dječake u borbu protiv nasilja nad ženama i djevojkama.

„Potrebni su stalni napori kako bi se žene osnažile da prepoznaju da je nasilje nad njima kršenje njihovih prava i da se poveća ravnopravnost polova uopšteno“ istaknuto je tokom konferencije. Podaci iz ankete upućuju na to da uvjerenja o ženskoj pokornosti, poslušnosti supružnika, okrivljavanje žrtava i ćutnja o nasilju i dalje traju u područjima na kojima je provedeno istraživanje i da su žene koje zastupaju ove stavove, najčećše one koje su nasilje i lično doživjele.

Inicijativa mladića predstavljena na OSCE-ovoj konferenciji u Beču
Tagged on: