Eksterna evaluacija projekta „Peaceful life and Cooperation 20 years later“ (2016)

eksterna-evaluacija-uspjeha

Eksterna evaluacija projekta „Peaceful life and Cooperation 20 years later“. U ovom projektu učestvovalo je 39 mladih ljudi iz 20 gradova  i opština u Bosni i Hercegovini, a omladinske razmjene su bile organizovane tokom februara i aprila 2016. godine. Kroz četverodnevne posjete i boravak jednih kod drugih učesnici/ce imali su priliku da se upoznaju i razmjene iskustva, a i da nauče nešto novo. Tokom posjete, omladinski radnici/e su učestvovali u aktivnostima omladinskog centra kojeg posjećuju, te organizovali i održali radionicu na temu koja se tiče jedne od sljedećih fokus oblasti: omladinski rad, vještine komunikacije, rodno-zasnovano nasilje, ljudska prava, omladinski aktivizam i civilno društvo.

Preuzmite: Eksterna evaluacija uspjeha projekta


Aktiviraj – priručnik o političkom sistemu i načinu učešća građana u demokratskim procesima (2016)

aktiviraj se

Lako je razumljiv, prilagođen jeziku mladih, sa jasnim i konkretnim primjerima – priručnik Aktiviraj, čija je svrha da upozna mlade o političkom sistemu i načinu učešća građana, posebno mladih u demokratskim procesima. Teme koje obrađuje priručnik osim teorijskog dijela, praćene su i primjerima radionica. Radionice se mogu praktikovati u svim omladinskim ustanovama i organizacijama u vidu obuka.

Preuzmite: Priručnik AKTIVIRAJ


Svi su drugačiji. Budi i ti! – Priručnik za borbu protiv rodne diskriminacije (2016)

svi su drugaciji

Svi su drugačiji. Budi i ti! Priručnik koji predstavlja podršku mladima u razumijevanju i borbi protiv rodne diskriminacije. Sadržaj i radionice priručnika mogu biti prilagođene za rad sa ljudima različitih životnih dobi, iako je namijenjen za rad sa mladima od 14 do 19 godina. Kroz priručnik je objašnjeno šta je to diskriminacija, a detaljno su opisane i radionice koje mogu služiti vršnjačkim edukatorima kao i nastavnom osoblju u radu sa mladima srednjoškolskog uzrasta na teme prevencije i razumijevanja rodne diskriminacije.

Preuzmite: Svi su drugačiji. Budi i ti! – Priručnik za borbu protiv rodne diskriminacije


NOVI LIDERI – Model efikasnog političkog obrazovanja (2015)

cover novi lideri-page-001Ova knjiga predstavlja pregled različitih modela političke edukacije i njenu važnost u obrazovanju novih generacija. Namijenjena je svima onima koji proučavaju i istražuju fenomen razvoja novog liderstva u politici. Od velike je koristi mladim i odraslim osobama koji žele na efikasan način uticati na svoju budućnost u pravcu opšteg dobra i društvenog blagostanja.


Karakteristike fudbalskih navijača (2013)

navijaci

Fudbal! Vjerovatno, najmasovniji i najpopularniji sport na planeti, ali često praćen  navijačkim neredima koji dodatno privlače pažnju društva. Pred vama je istraživanje o stavovima i ponašanju fudbalskih navijača. Nastojali smo dobiti informacije o razlozima uključenja u navijačke grupe, motivima i karakteristikama navijača, kategoriji navijača, njihovim strahovima. Do kakvih smo saznanja došli pogledajte preuzimanjem ovog istraživanja.

Preuzmite: Karakteristike fudbalskih navijača


Analiza javnih politika u BiH (2012)

javne politike

Nastavak istraživanja „Muškarci i rodni odnosi u BiH“ iz 2012. godine provedenog saradnjom Instituta Perpetuum mobile i CARE International, predstavlja analizu javnih politika. Osnovna svrha ove analize je da se ispita u kojoj mjeri i kako razne javne politike determinišu rodni identitet i uloge, socijalizaciju i ponašanje muškaraca, posebno po pitanju hegemonističkih stavova i ponašanja.

Preuzmite: Analiza javnih politika u BiH

 


Muškarci i rodni odnosi u BiH (2012)

muskarci i rodni odnosi

Kroz ovu istraživačku monografiju nastojali smo ispitati različite aspekte života muškaraca, ali iz perspektive muškaraca i žena. Ideja vodilja, bila je da doprinesemo razumijevanju socijalizacije muškaraca u BiH. Istraživanje se odnosi na ključne teme u oblasti jednakosti polova koje uključuju odnose između partnera, dinamiku porodičnih odnosa i kritične zdravstvene i socijalne aspekte kod muškaraca.

Preuzmite: Muškarci i rodni odnosi u BiH


Pregled dokumenata u BiH u vezi sa prevencijom nasilja među mladima – srednjoškolcima (politike, strategije, dokumenti, akcioni planovi) (2012)

analiza

Svrha analize koja je pred vama jeste da se sagledaju svi značajni dokumenti koji tretiraju  teme poput nasilja među mladima tj. vršnjacima, ali i mogućnost i potreba u pogledu toga šta je neophodno činiti kako bi se pristupi i vrijednosti harmonizovali, sistematizovali i doprinijeli kvalitetnijem životu mladih bez nasilja i konflikata.

Preuzmite: Pregled dokumenata u BiH u vezi sa prevencijom nasilja među mladima – srednjoškolcima


Stavovi i potrebe mladih iz ruralnih područja Republike Srpske (2011)

mladi ruralno

Ovo istraživanje dio je programa koji ima za cilj osnaživanje i unapređenje standarda i uslova života mladih u seoskim sredinama. Praktična svrha istraživanja je da se na osnovu dobijenih podataka o potrebama i problemima mladih iz ruralnih područja kao što su zapošljavanje, nasilje, odnosi u porodici, kreiraju obrazovni programi koji bi pomogli suočavanje sa nezaposlenošću mladih i sve većim nasiljem u porodici.

Preuzmite: Stavovi i potrebe mladih iz ruralnih područja


Omladinski centri – Nosioci omladinskog rada (2011)

omladinski centri

Prva procjena stanja koja je provedena u omladinskim centrima na području BiH sa ciljem da se utvrdi nivo dostignutih standarda u radu omladinskih centara. Istraživanje je obavljeno u 27 omladinskih centara u 26 opština u BiH. Naknadno, u sastavu projekta „Standardizacija rada omladinskih centara u BiH“, a koji implementira Perpetuum mobile provedeno je istraživanje u skladu sa uspostavljenim standardima rada omladinskih centara sa ciljem usavršavanja i primjene novih standarda.

Preuzmite: Omladinski centri – Nosioci omladinskog rada


Položaj i problemi mladih Roma (2009)

polozaj i problemi mladih roma

U nedostatku adekvatnih podataka o položaju i perspektivi mladih Roma, odlučili smo se s obzirom na osnovnu orijentaciju našeg Instituta provesti istraživanje koje je imalo za cilj da utvrdi sa kakvim se izazovima i problemima suočavaju mladi Romi u užem regionu i kakav je njihov društveni položaj. Došli smo do mnogih odgovora, o njihovom slobodnom vremenu, dominantnim problemima, obrazovanju…Preuzmite naše istraživanje i zavirite u njihov svijet.

Preuzmite: Položaj i problemi mladih Roma


Istraživanje dimenzija maskuliniteta i nasilja (2007)

YMI

PLA metodologija. Zajedničko učenje i djelovanje (Participatory Learning and Action) je istraživački pristup koji je korišten u cilju ohrabrivanja učesnika da podijele svoja znanja i shvatanja o zajednici u kojoj žive i njenim potrebama, te da definišu načine za zadovoljavanje tih potreba i da kod projektnih partnera izgrade sposobnost za upotrebu ovog pristupa. Mnogo pitanja, mnogo odgovora i fokus PLA istraživanja na podupiranju razvojnih kapaciteta partnerskih omladinskih organizacija kako bi se one uključile u učenje, razmišljanje i aktivnosti koje se odnose na maskulinitet, nasilje zasnovano na rodu/polu i omladinu u njihovom lokalnom kontekstu na Balkanu.

Preuzmite: Istraživanje dimenzija maskuliniteta i nasilja