Mladi ljudi iz 10 različitih opština/gradova, 10 omladinskih centara/organizacija, nova saznanja o političkom sistemu i načinu učešća mladih u demokratskim procesima, sve to čini ovaj projekat kvalitetnom cjelinom. Centri/organizacije angažuju 20 vršnjačkih edukatora/ica koji  su obučeni da organizuju i sprovode radionice na teme boljeg razumijevanja demokratskih procesa i aktivnog učešća građana. U svakom gradu/opštini su organizovane po 4 radionice, kroz koje prolaze dvije grupe od po 20 mladih. Jedan od alata na kome su zasnovane same obuke je i priručnik “AKTIVIRAJ” kreiran u sklopu projekta tokom novembra i decembra 2015. godine.

Faza koja slijedi po završetku obuke, posebno je interesantna i korisna za učesnike/ce, a uključuje posjetu entitetskim i državnom parlamentu. U direktnom kontaktu sa donosiocima odluka mladi koji prođu radionice imaju priliku da iskoriste stečena znanja i aktivno učestvuju u diskusiji koja se tiče pitanja mladih, prvenstveno nezaposlenosti mladih i zapošljivosti mladih.

Projekat je podržan od strane Ambasade Holandije u Sarajevu kroz MATRA program i realizovan je do kraja 2017. godine. Ono što je usledilo kao završna faza ovog projekta, jesu upućene inicijative za uspostavljanje šeme prvog zaposlenja u saradnji sa Narodnom skupštinom RS, Parlamentom BiH i Parlamentarnom skupštinom FBiH.