“Inicijativa mladića – muškarci i dječaci kao partneri u promociji rodne ravnopravnosti i prevencija nasilnog ekstremizma” projekat koji provode CARE International Balkans u partnerstvu sa Institutom “Perpetuum mobile” dobitnik je GENE 2017 nagrade za inicijative koje promovišu pozitivne promjene.

Globalna mreža za edukaciju Evrope je mreža ministarstava, agencija i drugih tijela na državnim nivoima čija je odgovornost globalna edukacija u Evropi. GENE podržava umrežavanje, vršnjačko učenje, istraživanje politika, razvoj državnih strategija i poboljšanje kvaliteta u oblasti globalnog obrazovanja u Evropi.

Podržane inicijative su selektovane na osnovu nivoa kvaliteta koje posjeduju u datim oblastima: kreativnost, povezivanje, promjena u percepcijama korisnika, edukativni pristup, koherencija, outreach, mogućnost za postupnim povećavanjem i održivosti i inspirisanje javnih politika.

Prepoznati cilj projekta Inicijativa mladića je poboljšanje omladinskih nevladinih organizacija i njihovih kapaciteta integrisanjem Programa Y – životne vještine obrazovnog kurikuluma u postojećim obrazovnim sistemima i strategija za omladinsku politiku i jačanje napora vlade i civilnog društva u vezi sa uključivanje mladih ranjivih na ekstremizam. Ovaj pojekat se realizuje u 5 zemalja Zapadnog Balkana: Srbiji, Albaniji, Hrvatskoj, Kosovu* i Bosni i Hercegovini.

Više o ovoj nagradi i drugim dobitnicima, možete pronaći u Gene Award Publication.

Inicijativa mladića dobitnik nagrade GENE 2017
Tagged on: