Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice (u daljnjem tekstu Institut Perpetuum mobile) raspisuje Javni poziv za članove/ice za izradu kurikuluma u sklopu projekta PROFOS – Profesionalizacija Omladinskog Sektora Kreiranjem Održivog Kurikuluma, a koji se realizuje uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT.


PROFOS – Profesionalizacija Omladinskog Sektora Kreiranjem Održivog Kurikuluma je projekat koji doprinosi jačanju civilnog društva i omladinskog sektora u BiH primjenom održivih i postojanih modela saradnje vladinog i nevladinog sektora. Osnovni problem kojim se bavi projekat jeste, opadanje kvaliteta usluga omladinskih organizacija prema mladima i vitalnosti kompletnog omladinskog sektora, kao i postojanje potencijalnog rizika za zloupotrebu namjera radne etike i povjerenja prema radu omladinskih organizacija. Kako bi se razriješila navedena problematika, neophodno je uspostaviti i primijeniti modalitet izgradnje kapaciteta profesionalne djelatnosti rada sa mladima, unaprijediti saradnju vladinog i nevladinog omladinskog sektora u kreiranju mehanizama za poboljšanje položaja mladih od lokalnog ka višim nivoima.


Cilj Javnog poziva je odabir eksperata/ica za kreiranje jedne od oblasti u sklopu standardizovanog kurikuluma. Zainteresovana fizička lica trebaju se prijaviti za isporuku svih usluga navedenih u Javnom pozivu. Na osnovi dostavljenih prijava Institut Perpetuum mobile će odabrati najkompetentnijeg podnosioca prijave u skladu sa dole navedenim kriterijumima.


Poziv podrazumijeva sljedeće usluge:
 Učestvovati na radnim sastancima članova radne grupe na kojima će se delegirati zadaci,
zaduženja, praćenje i evaluacija postignutog, te usaglašavanje radne verzije kurikuluma.
 Predavačka ekspertiza na tematskim modulima za vrijeme pilot obuke kreiranog
standardizovanog kurikuluma.
 Kreiranje finalne verzije kurikuluma.


Oblasti:
OBLAST 1: Omladinski rad, Aktivizam i volonterizam
OBLAST 2: Osnove projektnog ciklusa i Zagovaranje
OBLAST 3: Digitalni omladinski rad i Odnosi s javnošću
OBLAST 4: Socijalne kompetencije i Organizacijske vještine

Kriterijumi za prijavu:

 1. Podnosilac/teljica je BiH građanin
 2. Podnosilac/teljica prijave je fizičko lice kojemu je BHS maternji jezik
 3. Podnosilac/teljica prijave ima značajno znanje i iskustvo u oblastima za koje se prijavljuje
 4. Podnosilac/teljica prijave ima iskustvo u metodologiji izrade standardizovanih kurikuluma ili
  programa obuka/treninga/seminara u neformalnom obrazovanju i/ili obrazovanju odraslih.
 5. Podnosilac/teljica prijave ima iskustvo u neformalnom obrazovanju i omladinskom sektoru te
  facilitiranju obuka za oblasti za koje se prijavljuje ili sličnih obuka.
 6. Podnosilac/teljica se može prijaviti za najviše 2 teme unutar više oblasti.
 7. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.
  Dokumentacija:
  Dokumentacija neophodna za prijavu:
 8. Curriculum vitae (CV) sa naglaskom na iskustvo u odabranoj oblasti;
 9. Tabelarni prikaz iskustava vezanih za oblasti za koje se prijavljuje sa naznačenim iskustvom u
  izradi metodologije i održavanju obuka sa grupama do 20 polaznika/ca;
 10. Lista referenci i publikacija ukoliko posjedujete;
 11. Finasijska ponuda koja uključuje broj radnih dana (8 sati) i jediničnu cijenu neto dnevnice.
  Podnosilac/teljica prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna
  prilikom bodovanja svih pristiglih prijava.

Rok za prijavu:
Poziv ostaje otvoren do 11.8.2023. do 15 časova
Svi podnosioci prijava biće obaviješteni o rezultatima i ishodu Javnog poziva putem e-maila do
18.8.2023.

Prijave dostaviti putem mejla [email protected]
Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon 051 303 310 ili putem e-mail
[email protected]

#CHANGE #InstitutKULT #YouthDevelopment #ProfessionalizeYouthWork #ProfesionalizacijaOmladinskogRada

Javni poziv za članove radne grupe za izradu kurikuluma u sklopu projekta PROFOS – Profesionalizacija Omladinskog Sektora Kreiranjem Održivog Kurikuluma