RAD S MLADIĆIMA – BUDI MUŠKO

 

U zemljama zapadnog Balkana mladići tokom srednje do kasne adolescencije demonstriraju mnoge razvojne rizike i suočavaju se sa brojnim izazovima u svakodnevnom životu.

Ovo je kritična faza u razvoju adolescentnih dječaka na zapadnom Balkanu, posebno u vezi sa socijalnim i vršnjačkim uticajima. Mladići ispituju i izgrađuju svoje stavove i ponašanje u pogledu muškosti na osnovu tih uticaja. Regionalne tenzije i ekonomska kriza povećavaju neizvjesnost u vezi sa budućnosti dječaka uopšte. Mnogi od njih se svakodnevno susreću sa nasiljem, bilo kao žrtve ili kao počinioci. Osim toga, mnogi imaju pristrasne stavove i ponašanje u pogledu roda, što utiče na njihove odnose te ih izlaže većem riziku od nezdravog načina života. Ovaj region se i dalje suočava sa nasiljem među mladima, od nasilja u vezi sa nacionalizmom i politikom, rodno uslovljenim i homofobičnim nasiljem, do nasilničkog ponašanja u školama. Patrijarhalna društva su pod snažnim uticajem vjerskih institucija. Politička elita i mediji i dalje promovišu nezdravu verziju maskuliniteta za mlade muškarce – često sa negativnim posljedicama po djevojke i žene u cijelom regionu.

S obzirom na sve veću zabrinutost u regionu – gdje izgleda da su slučajevi rodnog i vršnjačkog nasilja u porastu – izuzetno je važno da civilno društvo i vlade saznaju više o rodnim normama, stavovima i ponašanju u vezi sa seksualnim aktivnostima i nasiljem među mladićima, kao i o pristupu intervencijama pomoću kojih se ova pitanja mogu efikasno rješavati.

 

 

FILOFOZIJA

 

Mladići kao tinejdžeri na Balkanu demonstriraju brojne rizike i izazove u svakodnevnom životu. Ovo je kritična faza u razvoju adolescentnih dječaka na Balkanu, posebno u pogledu društvenog i vršnjačkog uticaja.

Mladići ispituju i izgrađuju svoje stavove i ponašanje u pogledu muškosti na osnovu tih uticaja. Mnogi od njih se svakodnevno susreću sa nasiljem, bilo kao žrtve ili kao počinioci. Osim toga, mnogi imaju pristrasne stavove i ponašanje u pogledu roda, što utiče na njihove odnose, te ih izlaže većem riziku od nezdravog načina života.

Vjerujemo da se bavljenjem pitanjem rodne nejednakosti i promovisanjem zdrave verzije maskuliniteta i muškosti, dječacima/mladićima pruža prilika da ostvare svoj puni potencijal u društvu.