Kroz svoje programe i obuke nastojimo uključiti što više mladih političara/ki. Takođe, cilj nam je omogućiti da različite obuke prođu isti polaznici/ce kako bismo pružili što više prilika za umrežavanje mladih političara/ki. Sveobuhvatni cilj jeste stvaranje neformalne mreže podmladaka političkih partija koji će na pozicijama lidera/ki širiti nove, tolerantnije ideje sa naglaskom na saradnju za unaprjeđenje lokalnih zajednica i društva u cjelini.

Planska igra „Obrazovanje koalicije u multietničkoj državi“

U ovoj planskoj igri simuliraju se pregovori o obrazovanju koalicije u fiktivnoj, multietničkoj državi. Učesnici/ce igraju uloge različitih političkih predstavnika/ca, koji nakon izbora vode pregovore o stvaranju jake koalicije. Kao i u stvarnosti, ovi pregovori su vrlo komplikovani. Hoće li političke stranke postići dogovor na osnovu sličnih političkih pozicija ili će etnički kriteriji ipak biti jači? Cilj ove simulacije je obrazovanje vlade sa premijerom/kom na čelu, potpisivanje koalicionog ugovora, a opozicija ima zadatak da prezentuje vlastitu strategiju.

Perpetuum mobile ima obučen i certifikovan tim za provođenje ove vrste edukacije, a simulacija je namijenjena mladim političarima/kama, studentima/kinjama i ostalima kojima je potreba ili želja da prođu kroz proces pregovaranja.

Ljetne i zimske škole liderstva

Cilj nam je da se osim međusobne saradnje mladih iz različitih političkih partija podstakne i jedan vid potrebe za usavršavanjem liderskih sposobnosti koje su neophodne za politički angažman. Najčešće teme ovih vrsta edukacije mladih političara/ki su u vezi sa liderstvom, medijskim predstavljanjem zagovaranjem ali i izborima. Do sada je organizovano 16 zimskih i ljetnih škola, koje su okupile više od 650 mladih iz različitih političkih partija.

Predavači/ce ljetne škole liderstva su eminentni eksperti/ce iz oblasti ljudskih prava, istorije, poslovanja, odnosa sa medijima, civilnog društva i drugih oblasti koje upotpunjuju edukaciju za kvalitetnog lidera.

Mladi i diplomatija

Dugogodišnji rad sa mladima na jačanju njihovih kapaciteta za aktivno učešće u javno-političkom životu, promovisanje uloge mladih u donošenju odluka, kao i podrška mladima koji su izabrani na rukovodeće funkcije su ukazali na potrebu organizovanja niza konferencija koje se teorijski i praktično bave diplomatijom kao vrhunskim umijećem javnog djelovanja. Četiri konferencije su iza nas a u budućnosti ih možete očekivati još.