Program E” – Sveobuhvatni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promocije zdravih životnih stilova kroz razvoj životnih vještina đaka u osnovnim školama

Nakon više od tri godine istraživanja i testiranja radionica, CARE stavlja na raspolaganje nastavnom i nenastavnom osoblјu osnovnih škola, relevantnim institucijama, profesionalnom osoblјu za rad sa djecom i mladima, zdravstvenim radnicima, i/ili drugim stručnjacima, edukatorima i edukatorkama, trenerima ili volonterima koji rade ili planiraju da rade sa djecom i mladim lјudima novi edukativni priručnik Program E – Sveobuhvatni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promocije zdravih životnih stilova kroz razvoj životnih vještina đaka u osnovnim školama.

Knjiga aktivnosti sadrži instrukcije za planiranje i vođenje edukativnih aktivnosti za djecu i mlade. Radionice i komplementarni sadržaji “Programa E” prilagođeni su radu sa učenicama i učenicima od 5. do 9. razreda osnovne škole (djeca uzrasta od 12 do 15 godina starosti). Vaspitna komponenta Programa E snažno je usmjerena na pomoć pojedincu i pojedinki u usvajanju stavova i vrijednosti koje su temelј zdravih i nenasilnih odnosa, društvene odgovornosti, lјudskom dostojanstvu, ravnopravnosti i jednakosti, slobodi i solidarnosti.

Preuzmite “Program E”


Priručnik ,,Program Y+” (Predstavljanje modela za prevenciju ekstremizma i nasilja među mladima)

U ovom priručniku je predstavljen model rada sa mladima nazvan Program Y+, koji je organizovao Institut za razvoj mladih i zajednice Perpetuum mobile iz Banjaluke, a sa ciljem razvoja zdravih i prosocijalnih životnih stilova mladih.
Program Y+ je dio šireg programa poznatog poda nazivom „Incijativa mladića“ (YMI- Young Men Initiative) koji se u nekoliko balkanskih zemalja razvija od 2006. godine. U okviru tog programa kreiran je obrazovni paket „Program Y“ u kojem su definisane brojne aktivnosti i radionice edukativnog tipa koje se bave problemima nasilja, rodne nejednakosti i diskriminacije, stereotipnim i štetnim rodnim normama, problemima droga i zloupotrebe alkohola, kao i pitanjima seksualnog i reproduktivnog zdravlja.
Budući da je „Program Y“ prevashodno namijenjen uvođenju rodno transformativnog programa u obrazovne sisteme širom Balkana, javila se potreba da se ovaj program proširi sadržajima i aktivnostima koje neće nužno imati svoju primjenu u školama, već će biti zgodne za primjenu u drugim ustanovama i sa drugim ciljnim grupama. To je bio povod za razvoj dodatka Programu Y, poznatog kao Program Y+. Program Y+ je dakle paket aktivnosti koje su razvijale različite organizacija u nekoliko balkanskih država. U ovom priručniku predstavljene su aktivnosti koje je osmislio Institut za razvoj mladih i zajednice Perpetuum mobile iz Banjaluke.

Preuzmite: Priručnik ,,Program Y+” (Predstavljanje modela za prevenciju ekstremizma i nasilja među mladima)

____________________________________________________________________________________________

Priručnik ,,U potrazi za znamenitostima BiH” (Scavenger hunt)

„Scavenger hunt“ je jedinstvena grupna aktivnost i interaktivni način otkrivanja i upoznavanja novih mjesta. Ova aktivnost obuhvata potragu za istorijskim znamenitostima, fascinantne istorijske činjenice, legende i priče. Uzbudljiva potraga je spoj intelektualne i fizičke aktivnosti koja učesnike vodi kroz lijepe ulice gradova koje gosti posjećuju i mjesta na kojima će otkriti njihove čudesne tajne kroz grupni rad, vještine orjentacije i kretanja u prostoru, kreativnost i organizaciju vremena.

Preuzmite: PRIRUČNIK „U potrazi za znamenitostima“ ( Scavenger hunt )

____________________________________________________________________________________________

Monografija ,,Mladi i ekstremizam” 

Tokom posljednjih decenija, ekstremizam je kao fenomen postao veoma aktuelan kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou, a u najvećoj mjeri zbog učestale pojave ekstremističkih i terorističkih grupa i njihovih akcija širom svijeta. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije bila pošteđena ovih izazova. U monografiji, autora prof. dr Srđana Dušanića predstavljeni su rezultati kvantitativne studije kroz koju se pokušalo doći do što vjernijih podataka o sklonosti mladih ljudi u BiH prema ekstremizmu, te faktorima koji uslovljavaju taj odnos. Kombinacija loše ekonomske situacije, percepcija društvene nepravde, izražena etnička i politička kategorizacija, te određeni psihološki, socijalizacijski i situacioni faktori, glavni su razlozi što oko polovine ispitanih mladih podržava određene radikalne promjene u društvu, a dio njih ispoljava i ekstremističke stavove.

Preuzmite: Mladi&Ekstremizam


Upotreba psihoaktivnih supstanci među mladima u BiH – rezultati istraživanja

U ovom istraživanju ispitujemo stavove mladih prema upotrebi droga te pokušavamo da ustanovimo obim i prisutnost njene upotrebe među mladima u Bosni i Hercegovini. To podrazumjeva ispitivanje u kojoj mjeri mladi koriste drogu, koje vrste koriste, koliko često, u kojim okolnostima se to najčešće dešava, koji su najvažniji motivi upotrebe droga, gdje je kupuju i gdje se najčešće konzumira itd. Ispitujemo i u kojoj mjeri su ove pojave determinisane određenim socio-demografskim karakteristikama kao što su pol, uzrast, finansijski status porodice, stručna spema roditelja. Projekat “Podsticanje zdravih stilova života među mladima u BiH” sprovodi se na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 01.04.2018. do 31.03.2019. godine sa ciljem ispitivanja znanja i iskustava mladih po pitanju psihoaktivnih supstanci.

Preuzmite: Upotreba psihoaktivnih supstanci među mladima u BiH – rezultati istraživanja


Istraživanje o kulturnim potrebama publike u Banjaluci (2018)

Istraživanje o kulturnim potrebama publike u Banjoj Luci je pokrenut je od strane Tima za Evropsku prestonicu kulture „Banjaluka 2024“, ispred Grada Banjaluka u saradnji sa organizacijama Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka i Mreže omladinskih centara Republike Srpske M.O.C.A.R.T. Više o organizacijama se nalazi na kraju dokumenta. Istraživanje se sastoji od metodološke osnove sprovedenog kvantitativnog istraživanja i rezultata koji su opisno i grafički predstavljeni u tabelama i grafikonima.

Preuzmite: Istraživanje o kulturnim potrebama publike u Banjaluci


Ilustrativni prikaz Istraživanja o kulturnim potrebama publike u Banjaluci (2018)

Ilustrativni prikaz Istraživanja o kulturnim potrebama publike u Banjaluci. Istraživanje je sprovedeno u svrhu izrade Strategije razvoja kulture Banjaluke 2018 – 2027 i za potrebe kandidature grada Banjaluke za titutlu „Evropske prestonice kulture za 2024“, a pokrenuo ga je Tim za Evropsku prestonicu kulture „Banjaluka 2024“, ispred Grada Banjaluka i u saradnji sa organizacijama Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka i M.O.C.A.R.T. Republike Srpske.

Preuzmite: Ilustrativni prikaz Istraživanja o kulturnim potrebama publike u Banjaluci


Izgradnja političkog liderstva na početku XXI vijeka (2017)

“Izgradnja političkog liderstva na početku XXI vijeka“je djelo autora Ilije Trninića koje obrađuje važne aspekte liderstva u političkom angažmanu te modaliteta izgradnje i obrazovanja budućih političkih lidera sa naglaskom na važnost političkog obrazovanja kao oblika neformalne obrazovanja. Pored izdanja na srpskom jeziku, štampano je izdanje na engleskom jeziku kao odraz potrebe da se modalitet izgradnje političkog liderstva predstavi široj javnosti.

Preuzmite: Izgradnja političkog liderstva na početku XXI vijeka


Civilno društvo i demokratska konsolidacija Bosne i Hercegovine (2017)

Knjiga ima za cilj da približi i pojasni pojam i ulogu civilno društvenih organizacija u BiH, u kakvom je položaju civilno društvo u BiH i kako se razvijalo. Predmet istraživanja su aspekti i slika stvarnog, trenutnog stanja političke perspektive OCD i demokratske konsolidacije kako na globalnom nivou tako i na prostoru BiH. Ovo je svojevrsni priručnik za sve one koji rade ili žele da rade u organizacijama civilnog društva.

Preuzmite: Civilno društvo i demokratska konsolidacija Bosne i Hercegovine


Društveni pokreti kao generatori promena i etnifikacija politike (2017)

Različita istraživanja nam pokazuju da su društveni akteri neprestano u žiži interesovanja, bilo da se radi o političkim partijama ili o udruženjima građana. Knjiga je pregled razvojnog toka društvenih pokreta i trenutnog stanja političke perspektive tranzicionog društva na prostoru EX Jugoslavije. Svaki društveni pokret, bez obzira da li je riječ o klasičnom ili novom, nastaje iz dva bitna razloga, prvo, izrasta iz nezadovoljnog sistema potreba u postojećem društvu i drugo, iskazuje manje ili više jasno, zahtjeve za određenim promjenama postojećeg stanja.

Preuzmite: Društveni pokreti kao generatori promena i etnifikacija politike


Prvih 10 godina – Monografija Perpetuum mobile instituta (2017)

U fizici je perpetuum mobile opšti naziv za mašinu koja bi trebala sama od sebe da stvara energiju bez korišćenja nekog drugog izvora energije. Jednom pokrenuta, ovakva mašina bi trebala nastaviti svoje kretanje beskonačno, što je i bila zamisao njenih osnivača. Oni su zamislili da osnuju organizaciju koju bi jednom pokrenutu bilo nemoguće zaustaviti. Institut Perpetuum mobile već deset godina svojim djelovanjem pokreće mlade ljude na aktivan angažman u zajednici a ova monografija detaljnije objašnjava šta se to postiglo u proteklih 10 godina.

Preuzmite: Monografija Perpetuum mobile


Zbornik radova – Značaj omladinskog rada (2017)

Zbornik radova na jednom mjestu okuplja radove omladinskih radnika/ca, bilo da su oni volonteri ili akademski djelatnici, koji daju različite poglede na značaj omladinskog rada. Tema mladih kao i dosezanje određenih društvenih ciljeva uopšte, čini osnovu radova. Zbornik predstavlja sintezu ekonomskog pristupa, socijalnog rada, socijalne psihologije, antropologije, sadrži analizu postojećih dokumenata kao i prijedloge za uvođenje novina. Istovremeno, ukazuje se na nedostatak određenih istraživanja koja su neophodna za bolje razumijevanje društvene stvarnosti u našoj zemlji.

Preuzmite: Zbornik radova


Eksterna evaluacija projekta „Peaceful life and Cooperation 20 years later“ (2016)

eksterna-evaluacija-uspjehaU ovom projektu učestvovalo je 39 mladih ljudi iz 20 gradova  i opština u Bosni i Hercegovini, a razmjene su bile organizovane tokom 2016. godine. Kroz posjete i boravak jednih kod drugih učesnici/ce imali su priliku da se upoznaju, razmjene iskustva i nauče nešto novo. Omladinski radnici/e su učestvovali u aktivnostima omladinskog centra kojeg posjećuju, te organizovali i održali radionicu na jednu od tema: omladinski rad, vještine komunikacije, rodno-zasnovano nasilje, ljudska prava, omladinski aktivizam i civilno društvo.

Preuzmite: Eksterna evaluacija uspjeha projekta


Aktiviraj – priručnik o političkom sistemu i načinu učešća građana u demokratskim procesima (2016)

aktiviraj seLako je razumljiv, prilagođen jeziku mladih, sa jasnim i konkretnim primjerima – priručnik Aktiviraj, čija je svrha da upozna mlade o političkom sistemu i načinu učešća građana, posebno mladih u demokratskim procesima. Teme koje obrađuje priručnik osim teorijskog dijela, praćene su i primjerima radionica. Radionice se mogu praktikovati u svim omladinskim ustanovama i organizacijama u vidu obuka.

Preuzmite: Priručnik AKTIVIRAJ


Svi su drugačiji. Budi i ti! – Priručnik za borbu protiv rodne diskriminacije (2016)

svi su drugacijiPriručnik koji predstavlja podršku mladima u razumijevanju i borbi protiv rodne diskriminacije. Sadržaj i radionice priručnika mogu biti prilagođene za rad sa ljudima različitih životnih dobi, iako je namijenjen za rad sa mladima od 14 do 19 godina. Kroz priručnik je objašnjeno šta je to diskriminacija, a detaljno su opisane i radionice koje mogu služiti vršnjačkim edukatorima kao i nastavnom osoblju u radu sa mladima srednjoškolskog uzrasta na teme prevencije i razumijevanja rodne diskriminacije.

Preuzmite: Svi su drugačiji. Budi i ti! – Priručnik za borbu protiv rodne diskriminacije


Projekt inicijativa mladića – SDC izvještaj o početnoj evaluaciji projekta (2016)

The project’s overall goal is to increase the uptake of healthy, nonviolent and gender equitable lifestyles among young men and women in Bosnia and Herzegovina. The overall objective of the base line evaluation is to assess and to measure understanding and attitudes of main beneficiaries group toward gender based violence, gender equity and healthy life styles before intervention starts. Based on that, lessons learned were developed and recommendations for further action are provided.

Preuzmite: SDC Izvještaj o početnoj evaluaciji


Očevi u svijetu danas – Pregled stanja na Balkanu (2016)

Aktivna uključenost muškaraca u živote svojih partnera i djece kreira globalnu mogućnost za jednakost, od koje će koristi imati žene, djece i sami muškarci.

Preuzmite: Očevi u svijetu danas – Pregled stanja na Balkanu


Program Y (2016)

Doprinijeli smo, kao dio razvojnog tima Care International Balkans i njegovih partnera iz zemalja Zapadnog Balkana, razvoju priručnika „Program Y (Youth – Mladi)” koji predstavlja priručnik za obuku edukatora i omladinskih radnika u cilju promocije rodne ravnopravnosti i zdravog načina života kod mladića i djevojaka. Priručnik se bavi obrađivanjem nekih od vrlo važnih društvenih konstrukcija maskuliniteta i feminiteta, kao strategije za izgradnju važnih životnih vještina kod mladića i djevojaka u periodu njihovog prelaska u doba rane zrelosti.

Preuzmite: Program Y 


Put od mladog do iskusnog oca

Svrha vodiča “Put od mladog do iskusnog oca” je da na jednostavan i jasan način približi mladićima ulogu, odgovornost i izazove sa kojima se očevi suočavaju te kako to sve izvršiti i prevazići na optimalan način. Brojne informacije i savjeti koji postoje u ovom vodiču svakako da važe za oba roditelja ali on je prvenstveno namijenjen sadašnjim i budućim očevima.

Preuzmite: Put od mladog do iskusnog oca


NOVI LIDERI – Model efikasnog političkog obrazovanja (2015)

Ova knjiga predstavlja pregled različitih modela političke edukacije i njenu važnost u obrazovanju novih generacija. Namijenjena je svima onima koji proučavaju i istražuju fenomen razvoja novog liderstva u politici. Od velike je koristi mladim i odraslim osobama koji žele na efikasan način uticati na svoju budućnost u pravcu opšteg dobra i društvenog blagostanja.


Karakteristike posvećenih očeva i muževa – Rezultati kvalitativnog istraživanja (2014)

U ovom istraživanju se bavimo karakteristikama posvećenih očeva i muževa, koji u svom ponašanju pokazuju veću posvećenost u brizi o djeci i obavljanju kućnih poslova. Zanimalo nas je koji su faktori koji utiču da neki muževi i roditelji budu više uključeni u porodične obaveze, brigu o djeci, kućne poslove?  Šta ih motiviše, ohrabruje, šta misle o svom učešću? Pored socio-demografskih informacija pokušali smo da što više saznamo o sljedećim temama: iskustva iz djetinjstva i ranijih faza života, obaveze u domaćinstvu i porodici, rodni odnosi upoznatost sa zakonskim regulativima o rodnim odnosima. Istraživanje je bilo dio projekta koji sprovode Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice te međunarodne organizacije Care North-West Balkans uz stručnu podršku Instituta Promundo. 

Preuzmite: Karakteristike posvećenih očeva i muževa – Rezultati kvalitativnog istraživanja


Nalazi i lekcije naučene tokom sedmogodišnjeg projekta inicijativa mladića u organizaciji CARE International Balkan (2014)

U proteklih sedam godina, koalicija lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija promoviše pozitivne muške identitete pod zastavom “Inicijativa mladića” (YMI). Koordinisana od strane CARE International Balkan, implementirana od strane partnerskih institucija u četiri zemlje (od kojih je Perpetuum mobile partner u Banjoj Luci), Inicijativa mladića nastoji da promoviše životni stil koji daje prioritet dobrom zdravlju, nenasilju i rodnoj. Ovaj izvještaj pruža pregled obrazloženja, dizajna i rezultata evaluacije programa u srednjim stručnim školama.

Preuzmite: Nalazi i lekcije naučene tokom sedmogodišnjeg projekta inicijativa mladića


Razumijevanje mladića i maskuliniteta na Balkanu (2014)

Od 2007. do danas, program za prevenciju rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu – Inicijativa mladića (YMI) – radi na izgradnji rodno ravnopravnijih stavova i ponašanja među mladićima kao i na smanjenju nasilja kojeg čine mladići i vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, Kosovu* i Albaniji. Kao dio ovog programa dio smo i studije slučaja „Razumijevanje mladića i maskuliniteta na Balkanu“ razvijene od strane CARE International i njegovih partnera iz zemalja Zapadnog Balkana.

Preuzmite: Razumijevanje mladića i maskuliniteta na Balkanu


Karakteristike fudbalskih navijača (2013)

Fudbal! Vjerovatno, najmasovniji i najpopularniji sport na planeti, ali često praćen  navijačkim neredima koji dodatno privlače pažnju društva. Pred vama je istraživanje o stavovima i ponašanju fudbalskih navijača. Nastojali smo dobiti informacije o razlozima uključenja u navijačke grupe, motivima i karakteristikama navijača, kategoriji navijača, njihovim strahovima. Do kakvih smo saznanja došli pogledajte preuzimanjem ovog istraživanja.

Preuzmite: Karakteristike fudbalskih navijača


Analiza javnih politika u BiH (2012)

javne politikeNastavak istraživanja „Muškarci i rodni odnosi u BiH“ iz 2012. godine provedenog saradnjom Instituta Perpetuum mobile i CARE International, predstavlja analizu javnih politika. Osnovna svrha ove analize je da se ispita u kojoj mjeri i kako razne javne politike determinišu rodni identitet i uloge, socijalizaciju i ponašanje muškaraca, posebno po pitanju hegemonističkih stavova i ponašanja.

Preuzmite: Analiza javnih politika u BiH


Muškarci i rodni odnosi u BiH (2012)

muskarci i rodni odnosiKroz ovu istraživačku monografiju nastojali smo ispitati različite aspekte života muškaraca, ali iz perspektive muškaraca i žena. Ideja vodilja, bila je da doprinesemo razumijevanju socijalizacije muškaraca u BiH. Istraživanje se odnosi na ključne teme u oblasti jednakosti polova koje uključuju odnose između partnera, dinamiku porodičnih odnosa i kritične zdravstvene i socijalne aspekte kod muškaraca.

Preuzmite: Muškarci i rodni odnosi u BiH


Pregled dokumenata u BiH u vezi sa prevencijom nasilja među mladima – srednjoškolcima (politike, strategije, dokumenti, akcioni planovi) (2012)

analizaSvrha analize koja je pred vama jeste da se sagledaju svi značajni dokumenti koji tretiraju  teme poput nasilja među mladima tj. vršnjacima, ali i mogućnost i potreba u pogledu toga šta je neophodno činiti kako bi se pristupi i vrijednosti harmonizovali, sistematizovali i doprinijeli kvalitetnijem životu mladih bez nasilja i konflikata.

Preuzmite: Pregled dokumenata u BiH u vezi sa prevencijom nasilja među mladima – srednjoškolcima


Stavovi i potrebe mladih iz ruralnih područja Republike Srpske (2011)

mladi ruralnoOvo istraživanje dio je programa koji ima za cilj osnaživanje i unapređenje standarda i uslova života mladih u seoskim sredinama. Praktična svrha istraživanja je da se na osnovu dobijenih podataka o potrebama i problemima mladih iz ruralnih područja kao što su zapošljavanje, nasilje, odnosi u porodici, kreiraju obrazovni programi koji bi pomogli suočavanje sa nezaposlenošću mladih i sve većim nasiljem u porodici.

Preuzmite: Stavovi i potrebe mladih iz ruralnih područja


M Priručnik (2011)

M Priručnik je alat nastao iz Inicijative mladića, programa koji je kreirao CARE International SZ Balkan i njegovi partneri (od kojih i Perpetuum mobile predstavlja jedan od partnera), a koji je usmjeren na rješavanje pitanja rodne nejednakosti, zdravstveno štetne prakse i nasilja u svakodnevnom životu mladića u školama i zajednici.  M Priručnik je priručnik za obuku koji ima za cilj promovisanje rodne ravnopravnosti i promovisanje zdravih stilova života mladića i bavi se pitanjem društvene konstrukcije maskuliniteta kao strategije za izgradnju važnih životnih vještina kod mladića u periodu njihovog prelaska u rano zrelo doba.

Preuzmite: Program M


Omladinski centri – Nosioci omladinskog rada (2011)

omladinski centriPrva procjena stanja koja je provedena u omladinskim centrima na području BiH sa ciljem da se utvrdi nivo dostignutih standarda u radu omladinskih centara. Istraživanje je obavljeno u 27 omladinskih centara u 26 opština u BiH. Naknadno, u sastavu projekta „Standardizacija rada omladinskih centara u BiH“, a koji implementira Perpetuum mobile provedeno je istraživanje u skladu sa uspostavljenim standardima rada omladinskih centara sa ciljem usavršavanja i primjene novih standarda.

Preuzmite: Omladinski centri – Nosioci omladinskog rada


Položaj i problemi mladih Roma (2009)

polozaj i problemi mladih romaU nedostatku adekvatnih podataka o položaju i perspektivi mladih Roma, odlučili smo se s obzirom na osnovnu orijentaciju našeg Instituta provesti istraživanje koje je imalo za cilj da utvrdi sa kakvim se izazovima i problemima suočavaju mladi Romi u užem regionu i kakav je njihov društveni položaj. Došli smo do mnogih odgovora, o njihovom slobodnom vremenu, dominantnim problemima, obrazovanju…Preuzmite naše istraživanje i zavirite u njihov svijet.

Preuzmite: Položaj i problemi mladih Roma


Istraživanje dimenzija maskuliniteta i nasilja (2007)

YMIZajedničko učenje i djelovanje (Participatory Learning and Action) je istraživački pristup koji je korišten u cilju ohrabrivanja učesnika da podijele svoja znanja i shvatanja o zajednici u kojoj žive i njenim potrebama, te da definišu načine za zadovoljavanje tih potreba. Mnogo pitanja, mnogo odgovora i fokus PLA istraživanja na podupiranju razvojnih kapaciteta partnerskih omladinskih organizacija kako bi se one uključile u učenje, razmišljanje i aktivnosti koje se odnose na maskulinitet, nasilje zasnovano na rodu/polu i omladinu u njihovom lokalnom kontekstu na Balkanu.

Preuzmite: Istraživanje dimenzija maskuliniteta i nasilja