Povodom najave da se Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija koji će Narodna skupština Republike Srpske razmatrati na sjednici zakazanoj za 26. septembar 2023. godine, Savjetodavno tijelo Savjeta ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijima želi da upozna javnost o štetnosti usvajanja ovog Zakona u predloženom obliku.

Podsjećamo da su neprofitne organizacije dio šireg koncepta civilnog društva i kao takve predstavljaju značajan faktor razvoja društva i demokratskih procesa. To je posebno važno za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu kao i države regiona koji ima karakter post-konfliktnog i tranzicijskog društva u kojem su značajni procesi demokratizacije Kojima doprinose neprofitne organizacije, kao važan partner institucijama vlasti.

Neprofitnim organizacijama (udruženjima i fondacijama) je neprihvatljivo da dobiju obilježje „agenta stranog uticaja“, kako bi ih ovaj Zakon tretirao, te da se nameću restriktivne mjere za koje nema opravdanja niti razloga. Mjere koje Zakon predviđa, kao što su ograničenje djelovanja u pojedinim oblastima, dodjelom nerealnog karaktera i obilježja organizacijama, dodatne birokratske i administrativne poteškoće daće doprinos suzbijanju rada i djelovanja što će direktno uticati na artikulaciju potreba građana i građanki i zalaganje za poboljšanje kvaliteta njihovih života a naročito osjetljivih kategorija.

Naglašavamo da su, do sada, neprofitne organizacije djelovale u zakonskom okviru primjenjujući u svom radu postojeće Zakone i podzakonske akte koji su garantovali osnovna ljudska prava a u prvom redu slobodu udruživanja i slobodu izražavanja.

Svaka vrsta mjera kojima se nameću ograničenja u ostvarivanju prava građana i građanki koja se, najčešće, realizuje kroz organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije direktno nanose štetu ličnom djelovanju i razvoju kao i razvoju društva u cjelini.

Pozivamo narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da ne usvoje ovaj nacrt Zakona. Na taj način bi se nastavio rad udruženja i fondacija u brojnim oblastima unapređenja kvaliteta života, prije svega, građana i građanki u Republici Srpskoj obezbjeđujući značajna finansijska sredstva i doprinos ekonomskom rastu i razvoju Republike kroz zapošljavanje, unapređenje kupovne moći i potrošnju.

Ne dozvolimo da usvajanje ovog Zakona odvoji građane i građanke Republike Srpske od evropskog i demokratskog puta.

Savjetodavno tijelo Savjeta ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama.

Saopštenje za javnost Savjetodavnog tijela savjeta ministara za saradnju sa NVO povodom najavljenog nacrta zakona